مزایده ها
یكی از فعالیتهای مهم شركت ایسیكو برگزاری مزایده های مختلفی از قبیل خودروهای سواری و سنگین ، اقلام و ضایعات صنعتی و تولیدی و ...  می باشد .