Iseikco ايسيكو

Iseikco ايسيكو شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو

 لجستیك و حمل‌ونقل
 • حمل خودرو شهرستان - با كریر
 • حمل خودرو روپا - بدون كریر
 • حمل و جابجایی خودروهای تجاری - در داخل سایت تولیدی و پاركینگ های اقماری
 • خدمات نگهداری وتحویل خودرو- پاركینگها
 • خدمات ترابری- نت وسایط نقلیه
 • لجستیك درون كارخانه‌ای
 • حمل صادراتی
 • حمل وارداتی
 • حمل ونقل و لجستیك سایتهای داخلی
 پشتیبانی سایت‌های صنعتی
 • ایاب و ذهاب كاركنان
 • ساخت ،نصب، راه اندازی و اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات
 • طراحی، ساخت و تامین تجهیزات تولیدی و غیرتولیدی
 • انتقال و جابجایی خطوط تولید
 • بازرسی فنی و خدمات مشاوره
 • تامین نیروی انسانی   
 • تهیه و توزيع غذا   
 • سرویس نظافت
 • ایجاد و توسعه فضای سبز
 • تهیه ، حمل و توزیع سوخت
 • خرید كالاهای غیرتولیدی
 • فروش ضایعات واقلام مازاد
 • فروش خودروهای كارشناسی
 • آتش نشانی
 مدیریت مراکز لجستیکی
 • مهندسی لجستیک
 • نگهداری و تعمیرات پالت
 • نگهداری و تعمیرات تجهیزات غیر تولیدی
گواهي نامه و جوايز ايسيكو