اعضاي هيئت مديره و مديرعامل


عباس ملکي طهراني
رئيس هيأت مديره
امير هوشنگ شيخ زين الدين
مديرعامل و عضو هيأت مديره
محمدرضا انتظاري مقدم
نايب رئيس هيأت مديره
محمدحسين اخلاصمند
عضو هيأت مديرهمهران هويشي
عضو هيأت مديره