اعضاي هيئت مديره و مديرعامل


عباس ملکي طهراني
رئيس هيأت مديره




مهندس امير هوشنگ شيخ زين الدين
مديرعامل و عضو هيأت مديره




محمدرضا انتظاري مقدم
نايب رئيس هيأت مديره




محمدحسين اخلاصمند
عضو هيأت مديره



مهران هويشي
عضو هيأت مديره