فرمهاي ارزيابي پيمانکاران
لطفاً جهت اطلاع شركت ايسيكو از اطلاعات و سوابق شركت شما، فايلهاي زير را دانلود ، تكميل و ارسال نماييد.
 
دريافت فرمهای ارزیابی مناقصه گران"پیمانکاران" دريافت فرمهای ارزیابی مناقصه گران"تامین کالا"