جزئيات خبر
‏ دوشنبه 08:32 1395/12/16
‏ كليد واژه : گرامي داشت روز درختکاري

گرامي داشت روز درختکاري

مراسم روز درختکاري يکشنبه پانزدهم اسفند ماه با حضور مدير عامل ، مديران ارشد ايسيکو و ايران خودرو در محل فضاي سبز تصفيه خانه صنعتي ايران خودرو برگزار شد .


در اين مراسم انتظاري مقدم، پورمجيب به ترتيب معاونت توسعه منابع انساني و معاونت خدمات فني ايران خودرو و همچنين مهديجو مدير عامل ايسيکو به همراه قائم مقام و مديران اين شرکت  با کاشت نهال اين روز مهم را گرامي داشتند .مهديجو مدير عامل ايسيکو ضمن تشکر از تلاش هاي ارزنده همکاران مديريت خدمات شهري و عمومي ايسيکو و تعاملات خوب کارکنان و مديريت هاي ايران خودرو در افزايش سطح فضاي سبز و مراقبت از فضاي موجود افزود: کاشت درخت  و رعايت مسايل زيست محيطي مي بايست در ذهن و جان ما نهادينه شود و يکديگر رادر اين امر مهم ياري کنيم و فرهنگ حفاظت از محيط زيست و درختکاري مي بايست  در سنين پايين تر فرهنگ سازي شود. ويدر ادامه گفت: نبايد اين  تفکر و حرکت بطور نمادين و مختص يک روز انجام شود، بلکه بايد در هرجايي و هر لحظه اي به فکر طبيعت و حيات پيرامون خود باشيم و طبيعت را بهتر از انچه که از گذشتگان تحويل گرفته ايم به نسل هاي بعدي تحويل دهيم.


اخبار |