جزئيات خبر
‏ دوشنبه 08:54 1397/02/03
‏ كليد واژه : ارزيابي مطلوب شرکت سمند ترابر بين الملل در مجمع عمومي عادي ساليانه

ارزيابي مطلوب شرکت سمند ترابر بين الملل در مجمع عمومي عادي ساليانه

مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سمند ترابر بين الملل يکشنبه دوم ارديبهشت ماه سال جاري با حضور نمايندگان سهام داران و اعضاء هيات مديره اين شرکت در سالن جلسات شرکت ايسيکو برگزار شد.


جلسه مجمع شرکت سمند ترابر با حضور مهندس مهديجو مدير عامل شرکت ايسيکو به عنوان رئيس مجمع ، محمد حسين اخلاصمند قايم مقام مدير عامل ايسيکو، حميد شهياز معاون مالي و اقتصادي ايسيکو ، محمد موسايي مدير عامل شرکت سمند ترابر، ابوالقاسم منتظري قائم مقام مدير عامل و جمعي از مديران اين شرکت و همچنين حسابرس و بازرس قانوني برگزار شد. در اين جلسه حسابرس و بازرس قانوني گزارش خود را در خصوص صورت هاي مالي شرکت سمند ترابر بين الملل، منتهي به 29 اسفند ماه 1396 را به استماع حاضرين جلسه ارايه و ارزيابي عملکرد اين شرکت را مطابق با قوانين و استاندارد هاي حسابداري و مطلوب ارزيابي کرد که با اکثريت آراء به تصويب اعضاي مجمع رسيد. در ادامه محمد موسايي مدير عامل شرکت سمند ترابر بين الملل به اهم عملکرد توسعه بازار سال1396 اين شرکت در حوزه هاي حمل بدنه، حمل محصول و حمل صادراتي شرکت هاي گروه و خارج از گروه، تمديد مجوز 3 ساله حمل و نقل داخلي و استقرار نرم افزار حمل قطعه و تکميل و بهبود نرم افزار حمل خودرو اشاره کرد. در پايان نيز در خصوص نحوه تقسيم سود حاصله و ساير موارد مطروحه توسط اعضاء اين مجمع تصميم گيري شد.


اخبار |