جزئيات خبر

رويکرد نوين ايسيکو در حوزه مديريت تجهيزات لجستيکي

در راستاي سياست گذاري‏ها و تصميم گيري هاي صورت گرفته مبني بر تجميع فرآيندهاي لجستيكي گروه و تبديل شركت ايسيكو به 3PL، طي سال 99 مالكيت كليه تجهيزات لجستيكي به اين شركت واگذار گرديد

رويکرد نوين ايسيکو  در حوزه مديريت تجهيزات لجستيکي
‏ دوشنبه 10:24 1400/12/16
‏ كليد واژه : رويکرد نوين ايسيکو در حوزه مديريت تجهيزات لجستيکي


 با توجه به اينكه پيش از اين شركت ايسيكو فقط در حوزه تعميرات تجهيزات لجستيكي فعال بود و مالكيت، تامين قطعه يدكي ، انبار هاي مرتبط ، نوسازي و... در اختيار ايسيكو نبوده است، نبود يكپارچگي در فرايندها منجر به عدم پاسخگويي متمركز نيز شده بود. با انتقال مالكيت و ايجاد يكپارچگي در مديريت تجهيزات لجستيكي، ضمن ايجاد پاسخگويي يكپارچه ، امكان سياست گذاري جامع در خصوص نوسازي، بهسازي، نگهداري و تعميرات تحت عنوان استقرار سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي ميسرگرديد.به گزارش روابط عمومي ايسيكو سيد روح ا... ياسيني معاون مهندسي و مراكز لجستيکي اين شركت  نتايج حاصل از يكپارچگي در مديريت تجهيزات لجستيكي را مواردي همچون تعيين تكليف و راه اندازي  80 دستگاه از ليفتراك هاي متوقف سنواتي، استاندارد سازي ابعادي و اسنادي ناوگان حمل داخل (بيش از 220دستگاه)، اخذ معاينه فني كليه ناوگان حمل در چرخش داخل سايت ايران خودرو وکاهش چشمگير ليفتراك هاي متوقف در تعميرگاه ها از 140 دستگاه به حدود 40 دستگاه در روز را  برشمرد . ياسيني در ادامه گفت: استقرار سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي بر اساس مدل UPTIME   از ديگر برنامه هاي آتي اين معاونت به شمار مي آيد  كه با استقرار اين سيستم در حوزه تجهيزات لجستيكي همانند ساير حوزه ها در گروه صنعتي ايران خودرو ضمن كنترل و مديريت هزينه هاي نت ، در دسترس پذيري و قابليت اطمينان تجهيزات افزايش خواهد يافت.معاون مهندسي و مراكز لجستيکي  ايسيكو استقرار سيستم SAP  را از ديگر برنامه هاي اين مجموعه برشمرد .وي همچنين با بيان استقرار نظام كيفيت در حوزه تجهيزات لجستيكي كه دستاوردهاي مطلوبي  نيز به همراه خواهد داشت از هوشمند سازي فرايند ها در قالب  بهره برداري صحيح،  تعميرات موثر، پيشگيرانه و دقيق و همچنين ارتقا در عملكرد مديريت عمليات نام برد.


اخبار |

111