مديران


حميد شهياز
معاونت مالي و اقتصادي
mailto:h.shahyaz@iseikco.com


سيد احمد ميررفيع
معاونت فني و مهندسي
mailto:


آرش اكبري
مديريت نت و لجستيك
mailto:a.akbari@iseikco.com


مجيد حيدري
مديريت نت تجهيزات
mailto:m.heidari@iseikco.com


رحيم درويش ملا
مديريت حقوقي
mailto:r.darvishmolla@iseikco.com


اميرمسعود روحاني
مديريت خريد
mailto:a.rouhani@iseikco.com