ارکان جهت ساز
مفروضات
 • شركت ايسيكو يكي از شركتهاي اصلي گروه صنعتي ايران خودرو محسوب مي‌شود.
 • اهداف و استراتژي هاي كلان شركت ايسيكو در راستاي استراتژي گروه صنعتي ايران‌خودرو  تعيين شده و برنامه‌ريزي عملياتي برعهده شركت ايسيكو مي‌باشد.
 • كسب رضايت ذينفعان(كاركنان،مشتريان،سهامداران،شركاي تجاري و جامعه) راهبرد اصلي شركت ايسيكو مي باشد.
 • انتظار گروه صنعتي ايران‌خودرو از شركت ايسيكو در كليه فعاليتهاي خارج از گروه سودآوري بوده و درخصوص فعاليتهاي مربوط به گروه صنعتي با توجه به اينكه سود شركت ايسيكو براي شركتهاي گروه هزينه محسوب مي‌شودانتظار مديريت هزينه را دارد
 • شركت ايسيكو به‌منظور طراحي، برنامه‌ريزي و ارائه تخصصي خدمات، در حوزه‌هايي از خدمات صنعتي كه مجوز و تاييد مديريت ارشد گروه صنعتي ايران‌خودرو را داشته باشد، حق شركت‌داري دارد.
 • در راستاي تحقق سياست هم افزايي در سطح گروه صنعتي ايران‌خودرو، ماموريت نظارت متمركز و يكپارچه بر كيفيت و بهاي تمام ‌شده خدمات صنعتي موردنياز واحدهاي كسب‌و كار عضو گروه صنعتي، به شركت ايسيكو واگذار مي‌گردد.
 • شركت ايسيكو به‌عنوان مدير امور پيمان شركت ايران‌خودرو و شركت‌هاي عضو گروه صنعتي ايران خودرو، به نمايندگي از طرف كارفرما در فعاليت‌هاي غيراصلي و خدمات صنعتي آنها، مسئوليت برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت، كنترل و هماهنگي موضوع پيمان و مراحل اجرايي آن‌را عهده‌دار بوده و نماينده و جانشين كارفرما محسوب مي گردد.
 • شركت ايسيكو جهت ورود به كسب‌و كارهاي خارج از گروه صنعتي ايران خودرو، با كسب مجوز از مديريت ارشد گروه صنعتي حق استفاده از منابع ايران خودرو را دارد.
فلسفه وجودي
 • شركت ايسيكو با تكيه بر شبكه تامين توانمند و به پشتوانه تجربه و دانش فني خود و شرکتهای تخصصی تابعه، در زمينه تامين و ارائه خدمات لجستيك، فنی و مهندسی و پشتیبانی سایتهای صنعتی، مطابق باالزامات مشتريان، با کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی فعاليت مي‌نمايد. تامین رضایت ذینفعان بویژه مشتریان از اولویتهای اصلی ایسیکو و شرکتهای تابعه می باشد .
سرفصل های فلسفه وجودی :
 • خدمات لجستيك و حمل و نقل
  • حمل رو به داخل (حمل مواد، قطعات، محصولات وارداتي)
  • حمل رو به خارج (حمل مواد، قطعات، محصولات صادراتي)
  • لجستيك درون كارخانه‌اي
  • لجستيك بین سایتی(حمل و نقل داخلی مواد،قطعات و محصولات در سطح گروه صنعتی)
  • حمل خودرو به نمايندگيهاي تهران و شهرستان
  • حمل و نگهداری خودروهای تجاری در داخل سايت و پاركينگ های اقماری
  • نگهداری و تعمیرات تجهیزات حمل و نقل و لجستیک
 • خدمات فنی و مهندسی
  • نگهداري و تعميرات تجهيزات توليدی
  • نگهداري و تعميرات تجهيزات غيرتوليدی
  • نگهداري و تعميرات ساختمان و تاسيسات
  • نگهداری و تعمیرات تجهیزات اعلام و اطفاء حریق
  • ساخت، نصب، راه اندازی و اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات
  • طراحی، ساخت و تامین تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی
  • طراحی، ساخت و تامین مصنوعات فلزی (آهنگری)
  • طراحی، ساخت و تامین مصنوعات چوبی (درودگری)
  • جمع آوری، انتقال و استقرار خطوط تولید
  • بازرسی فنی و خدمات مشاوره ای
 • خدمات پشتيباني سايت‌هاي صنعتي
  • خدمات عمومي و شهري(غذا، نظافت، فضاي سبز و تهیه، حمل و توزیع سوخت)
  • خدمات اياب و ذهاب
  • فروش اقلام مازاد، خودرو و ضايعات صنعتی مشتریان
  • خريد اقلام غيرتوليدي غير تخصصي
  • تامين نيروي انساني مورد نياز مشتري (ستادی - تولیدی و خدماتی )
ارزشها
در راستاي تکریم و توجه به کلیه ذینفعان سازمان، ارزش هاي سازمانی شرکت ايسيكو به شرح ذيل اعلام مي گردد:
 • توجه به سرمایه های انسانی
 • مشتری گرایی
 • تمرکز بر کیفیت خدمات
 • عملکرد بهره ور و نتیجه گرایی
 • توجه به شبکه تامین تحت عنوان شرکای تجاری
 • قانون مداری و مسئولیت پذیری برای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
چشم‌انداز
 • ايسيكو هلدینگ خدمات صنعتي ایران خودرو فعال در سطح كشور
استراتژی های کلان شرکت ایسیکو
 • تمرکز بر توسعه بازار متناسب با مدل کسب و کار شرکت
 • حفظ و ارتقای سهم از بازار ایران خودرو از طریق استراتژی تنوع همگون خدمات(بویژه در حوزه لجستیک)
 • توسعه ابعاد کسب و کار از طریق سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه شرکتهای تخصصی
 • تاکید بر رهبری هزینه در تامین و ارائه خدمات
 • اتخاذ شیوه های مطلوب تامین وارائه خدمات با توجه به الزامات بخش های مختلف بازار
 • تاکید بر بهبود کیفیت خدمات صنعتی در جهت ارائه خدمات متمایز
 • نوآوری و استانداردسازی خدمات صنعتی در راستای ارائه خدمات متنوع
 • شناسایی،تحلیل، تامین نیازها و الزامات ذینفعان بویژه مشتریان