برندگان مناقصه
  نام شركت     

شماره آگهي: 115/ب/ 01
عنوان: تهيه، نصب و راه اندازي تهويه و سرمايشي مكانيزه گلخانه هاي شركت ايران خودرو
شيوه برگزاري: مناقصه عمومي
    
برنده مناقصه
 
 
   برنده اين مناقصه اعلام نشده است
      
 نمايش مناقصات
               
 
                 
111