برندگان مناقصه
  نام شركت     

شماره آگهي: شماره آگهي مناقصه
عنوان: عنوان مناقصه
شيوه برگزاري: تعداد مرحله
    
برنده مناقصه
 
نام شركت كننده اولويت برنده
سمندريلبرنده اول
حمل و نقل بين المللي سراسري حامد باربرنده دوم
حمل و نقل سمند ترابر بين المللبرنده دوم
 
   
      
 نمايش مناقصات
               
 
                 
111