برندگان مناقصه
  نام شركت     

شماره آگهي: 117/ب/ 01
عنوان: تعميرات و نگهداري 12 دستگاه تجهيزات smv
شيوه برگزاري: مناقصه عمومي
    
برنده مناقصه
 
نام شركت كننده اولويت برنده
فن‌آوران فاروس بندربرنده اول
 
   
      
 نمايش مناقصات
               
 
                 
111