مسئولیت های اجتماعی > فعاليت هاي اجتماعي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

ارتباط مستمر با ذينفعان کليدي از جمله نهادهاي حاکميتي مرتبط

شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران­خودرو (ايسيكو) در زمينه پاسخگوئي به سازمانها و نهادهاي حاكميتي مسئول از جمله سازمان امور مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي و سازمان حفاظت محيط زيست ايران و ... در جهت رعايت قوانين و مقررات ملي و بين المللي، اقدام به ارائه گزارش هاي شفاف اقتصادي و عملكردي نموده و با پايش و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي و احترام به ارزشهاي سازماني، شفافيت و پاسخگويي را سرلوحه فعاليت هاي سازماني خود در قبال جامعه نموده است.

111