مسئولیت های اجتماعی > فعاليت هاي اجتماعي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

دريافت نيازمندي هاي ذينفعان ، مشتريان و گستره جامعه

شركت در جهت نظامند نمودن سهولت ارتباط ذي نفعان و مشتريان با ايسيكو با تعيين كانال هاي ارتباطي همچون وب سايت، تلفن، ‌فاكس، سيستم ارسال و دريافت پيامك و... نسبت به دريافت نيازمنديهاي روزمره و بلند مدت ذي نفعان و گستره جامعه به منظور حصول اطمينان از مسئوليت پذيري كاركنان بصورت اخلاق مدارانه اقدام مي نمايد. همچنين براي درک، پيش بيني و پاسخگويي به نيازها و انتظارات متفاوت آنها اقدام به نظرسنجي از ذينفعان ، جامعه پيراموني ، مشتريان و نهادهاي قانوني مي نمايد.

111