مسئولیت های اجتماعی > فعاليت هاي اجتماعي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

توجه به سرمايه هاي انساني

عملكرد اجتماعي شركت براساس صيانت از سرمايه هاي انساني بعنوان اصلي ترين دارايي و منبع هرگونه تحول و تغيير با هدف توسعه، آموزش و ترويج فرهنگ اخلاق مدارانه كاركنان و ارائه خدمات رفاهي به كاركنان و خانواده آنها در جهت ايجاد رضايتمندي شغلي كاركنان، تأمين بخشي از نيازهاي فردي، گروهي و سلامت جامعه و در سطوح توسعه دانش و قابليت هاي كاركنان، ايجاد تسهيلات حمايتي، درماني، مشاوره ها، پايش ها و فعاليتهاي برون سازماني و همچنين به منظور ايجاد تعادل بين زندگي شخصي و کاري كاركنان صورت مي پذيرد. در راستاي استراتژي بهبود بهره وري منابع انساني و سازماندهي کارآمد نيروي انساني، شرکت ايسيكو اقدام به طراحي و تدوين مدل جامع شايستگي منابع انساني نموده و براساس استراتژي رشد قابليتها و ارتقاء مهارتهاي کارکنان، مطابق با الگوي ISO10015 و با استفاده از آئين نامه آموزش در قالب فرآيند چهار مرحله اي (نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي اثربخشي) و دستورالعمل آموزش اقدام به ارائه برنامه هاي آموزش و توسعه در سطوح فردي، تيمي و سازماني مي نمايد. همچنين به منظور پاسخگويي و قدرداني از زحمات كاركنان مزاياي رفاهي از قبيل ارائه تسهيلات اعطايي به كاركنان و پيمانكاران ، تشكيل تيمهاي ورزشي ، اعزام خانواده كاركنان به سفرهاي سياحتي و زيارتي ، ارائه خدمات پزشكي و روانپزشكي به كاركنان و خانواده ايشان، پرداخت هزينه هاي درماني كاركنان در قالب بيمه تكميلي بدون دريافت هزينه هاي بيمه تكميلي بابت حق عضويت از كاركنان، پرداخت جوايز تحصيلي به دانش آموزان ممتاز كاركنان، برگزاري جشن هاي مناسبتي ويژه كاركنان و خانواده هاي ايشان از قبيل جشن تقدير از فرزندان ممتاز كاركنان، مراسم ضيافت افطار و جشن رمضان جهت خانواده هاي كاركنان و... ارائه مي نمايد.

111