مسئولیت های اجتماعی > فعاليت هاي اجتماعي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

مشتري گرايي

  • شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو) به منظور توسعه خدمات خود همواره نيازها و انتظارات بالقوه و بالفعل مشتريان و بازارهاي هدف خود را از طريق شناسايي و تحقيقات بازار و انجام نظرسنجي از مشتريان دريافت نموده و بر آن اساس سبد خدمات خود را ارتقاء مي دهد. همچنين شركت، همواره رويكردهاي خود را در ارائه خدمات در راستاي خلق ارزش براي مشتريان مورد بازنگري و بهبود قرار داده و از ايده هاي خلاقانه براي ارتقاء کيفيت خدمات، کاهش هزينه و زمان ارائه خدمات خود به منظور ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان خود استفاده مي نمايد.
  • همچنين با تعامل دوجانبه و برگزاري جلسات با مشتريان در طول زمان ارائه خدمت در جهت حفظ حقوق مشتريان و توسعه فرهنگ مشتري مداري، با مشتريان خود گفتماني مبتني بر گشودگي، شفافيت، اعتماد و احترام اقدام نموده و در مواردي كه مشتري شكايتي مطرح مي نمايد، اقدام به بررسي و برطرف نمودن شكايت مشتري مي نمايد.
111