مسئولیت های اجتماعی > فعاليت هاي اجتماعي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

قانون مداري و مسئوليت پذيري اجتماعي براي حفظ محيط زيست و توسعه پايدار

  • با افزايش آگاهي و دانش عمومي حفاظت از محيط زيست و نيز سخت گيرانه تر شدن قوانين و مقررات زيست محيطي، مديريت محيط زيست، ايمني و بهداشت درجهت پاسخگوئي به الزامات، قوانين و مقررات ملي و بين المللي مرتبط با فعاليتهاي کاري و پايش وکنترل آلاينده هاي زيست محيطي و محيط کار و همچنين نظام مند نمودن فعاليتهاي حوزه ايمني ، بهداشت و محيط زيست در سطح شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو) ايجاد شده است. جهت دستيابي به اهداف مذکور، شرکت ايسيکو از سيستم هاي مديريتي بهداشت حرفه اي، ايمني و محيط زيست براساس الگوي ارائه شده در استاندارد جهاني بهره جسته و موفق به اخذ گواهينامه 18001 OHSAS و 14001 ISO در سال92 شده است. همچنين در سال 94با ادغام سيستمهاي فوق با سيستم مديريت کيفيت 9001 ISOتحت عنوان سيستم يکپارچه مديريت IMS مميزي شخص ثالث مجدداً انجام و گواهينامه مربوطه اخذ گرديد. رويکرد مذکور از طريق آيين نامه ها ، دستورالعملها ، انجام عمليات اندازه گيري و پايش عوامل آلاينده محيط زيست و محيط کار ، فعاليت کميته هاي يکپارچه ايمني ، بهداشت و محيط زيست در سطح شرکت با محوريت واحد ايمني و سلامت به اجرا در مي آيد.
  • ساير مصاديق مهم برنامه هاي بهداشت و حفظ محيط زيست عبارتند از :
  • استاندارد سازي گونه هاي گياهي متناسب با شرايط محيطي
  • توسعه سرانه فضاي سبز و بهبود مستمر با كاشت گونه هاي مقاوم در مقابل شرايط محيطي
  • جلوگيري از آلودگي محيط زيست خريد مسئولانه و جايگزيني مصرف ظروف پليمري با ظروف آلومينيومي و گياهي
  • جلوگيري از آلودگي محيط زيست با جايگزيني ليوانهاي كاغذي قابل بازيافت به جاي ليوانهاي pp
  • جلوگيري از آلودگي محيط زيست با حذف كيسه مشمايي جهت حمل اقلام پكيج مناسبتي و جايگزيني با كارتن‌هاي قابل حمل
  • حفظ وارتقاء سطح سلامت مصرف كنندگان و ذينفعان با خريد ماست، شير و پنير كم چرب جهت حفظ سلامت كاركنان
  • حفظ وارتقاء سطح سلامت مصرف كننده گان و ذينفعان با خريد روغن مايع سرخ كردني شفاف (فاقد پالم) و روغن ذرت و كانولا
111