مسئولیت های اجتماعی > فعاليت هاي اجتماعي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

مديريت بهينه مصرف انرژي

شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو) با انتخاب الگوها و اتخاذ و بكارگيري روش‌ها، سياست‌ها و اجراي برنامه هاي بهبود متعدد در مصرف درست انرژي، اقدام به بهينه سازي مصرف انرژي نموده است. همچنين با توجه به اينكه بخش حمل و نقل بعنوان كسب و كار اصلي شركت محسوب مي گردد و با عنايت به اهميت مقوله محيط زيست از ديد مسئوليت اجتماعي و نيز الزامات قانوني در خصوص کاهش مخاطرات زيست محيطي، شرکت ايسيکو در راستاي ارزش ها و مفروضات بنيادي خود در بخش خلق آينده اي پايدار، با اتخاذ حمايت از حمل ريلي به عنوان حمل سبز و تخصيص بودجه و توسعه آن بجاي حمل جاده اي ، نسبت به حفظ منابع و صيانت از محيط زيست و كاهش مصرف سوخت اقدام نموده است.
 
 
  • ساير مصاديق مهم برنامه هاي بهبود بهينه سازي مصرف انرژي عبارتند از :
  • فرهنگ سازي سازماني در مصرف آب و برق
  • تعويض چراغ ها با چراغ هاي كم مصرف SMD
  • نوسازي تابلوهاي فرسود با تابلوهاي برق جديد
  • تعويض لوله هاي فرسوده و قديمي شوفاژها
  • تعمير مشعل ها و كنترل سيستم سوخت
  • تعمير و بهسازي كليه وسايل گازسوز
  • خريد مسئولانه كالاهاي برقي با مصرف انرژي A+
111