مسئولیت های اجتماعی
بيانات مديرعامل شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو(ايسيكو)