برگزاري مناقصات

باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
گروه فعاليتي
عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ پايان
<< مناقصه عمومي >>
شماره مناقصهعنوان مناقصهشيوه برگزاريگروه فعاليتيتاريخ درج اولين آگهيآخرين مهلت دريافت اسنادآخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتوضعیت فعلیسوابق وضعیتآگهيبرندگان مناقصهاسناداصلاحيه
119/ب/ 01تامين 8 دستگاه خودرو سواري با راننده جهت انجام سرويس هاي مورد نياز و تامين سرويس هاي تشريفات خودروهاي سواري، ميني بوس، اتوبوس و ون از نوع VIP به صورت موردي و حسب نياز كارفرما.مناقصه عمومياياب و ذهاب کارکنان   اخذ تاييد حقوقي و چاپ آگهيسوابق وضعیتليستدانلودفايل
118/ب/ 01تهيه، نصب و راه اندازي تهويه و سرمايشي مكانيزه گلخانه هاي شركت ايران خودرومناقصه عموميساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1401/03/281401/03/311401/04/11گزارش به كميسيونسوابق وضعیتليستدانلودفايل
117/ب/ 01تعميرات و نگهداري 12 دستگاه تجهيزات smvمناقصه عموميخدمات لجستيك1401/03/181401/04/011401/04/01فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
120/ب/ 01حمل قطعات از سايت ايران خودرو به گمرك مهرانمناقصه عموميپيمان‌هاي حمل صادرات و واردات1401/03/311401/04/021401/04/12فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
 
111