برگزاري مناقصات
باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
گروه فعاليتي
عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ پايان
<< مناقصه عمومي >>
شماره مناقصهعنوان مناقصهشيوه برگزاريگروه فعاليتيتاريخ درج اولين آگهيآخرين مهلت دريافت اسنادآخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتوضعیت فعلیسوابق وضعیتآگهيبرندگان مناقصهاسناداصلاحيه
123/ب/ 97خريد روزانه حدوداً 4000 عدد پکيج نيم چاشت جهت مصرف پرسنل شيفت سوم شرکت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايتهيه و توزيع غذا1397/04/201397/04/251397/05/06آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتسوابق وضعیتليستدانلودفايل
162/ب/ 90خريد 4،000،0000بطري دوغ 250cc جهت مصرف پرسنل شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا  1390/11/05مصوبه انعقاد قراردادسوابق وضعیتليستدانلودفايل
137/ب/ 90خريد ، حمل و نصب يك دستگاه سوله فلزي از نوع پيچ و مهره در ضلع شمالي سوله موجود در سايت 3 شركت ايران خودرو.مناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات   ابطال مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
143/ب/ 89خريد تعداد 3.500.000 عدد ماست ليواني 150 گرمي جهت مصرف سال 89 شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا   مصوبه انعقاد قراردادسوابق وضعیتليستدانلودفايل
111/ب/ 89نت تجهيزات خطوط انتقال و PT&ED سالن رنگ 2 فاز يكمناقصه عمومي دو مرحله اينگهداري و تعميرات تجهيزات توليدي1389/01/21 1389/02/07ابطال مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل