برگزاري مناقصات
باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
گروه فعاليتي
عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ پايان
<< مناقصه عمومي >>
شماره مناقصهعنوان مناقصهشيوه برگزاريگروه فعاليتيتاريخ درج اولين آگهيآخرين مهلت دريافت اسنادآخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتوضعیت فعلیسوابق وضعیتآگهيبرندگان مناقصهاسناداصلاحيه
159/ب/ 98حمل قطعات خودرو بوسيله ناوگان حمل استاندارد از سايت شركت ايران‌خودرو تهران به مقصد سايت شركت ايران‌خودرو خراسانمناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/251398/04/271398/05/06فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتدانلودليستدانلودفايل
158/ب/ 98حمل قطعات خودرو بوسيله ناوگان حمل استاندارد از سايت شركت ايران‌خودرو تهران به مقصد سايت شركت صنايع اتومبيل‌سازي فردا(سمنان)مناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/251398/04/271398/05/06فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتدانلودليستدانلودفايل
157/ب/ 98حمل قطعات خودرو بوسيله ناوگان حمل استاندارد از سايت شركت ايران‌خودرو تهران به مقصد سايت شركت ايران‌خودرو كرمانشاهمناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/251398/04/271398/05/06فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتدانلودليستدانلودفايل
156/ب/ 98حمل قطعات خودرو بوسيله ناوگان حمل استاندارد از سايت شركت ايران‌خودرو تهران به مقصد سايت شركت توليد خودرو و صنعت خزرمناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/251398/04/271398/05/06فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتدانلودليستدانلودفايل
155/ب/ 98حمل قطعات خودرو بوسيله ناوگان حمل استاندارد از سايت شركت ايران‌خودرو تهران به مقصد سايت شركت ايران‌خودرو فارسمناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/251398/04/271398/05/06فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتدانلودليستدانلودفايل
154/ب/ 98حمل قطعات خودرو بوسيله ناوگان حمل استاندارد از سايت شركت ايران‌خودرو تهران به مقصد سايت شركت ايران‌خودرو تبريزمناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/251398/04/271398/05/06فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتدانلودليستدانلودفايل
153/ب/ 98حمل بدنه هاي رنگ شده خودرو پارس توسط تريلي و گاري چادري و بالني مخصوص حمل بدنه از مبدا سايت ايران خودرو تهران به سايت صنايع اتومبيل سازي فردا(سمنان)مناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/231398/04/251398/05/05فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
152/ب/ 98حمل بدنه هاي رنگ شده خودرو پارس توسط تريلي و گاري چادري و بالني مخصوص حمل بدنه از مبدا سايت ايران خودرو تهران به سايت ايران خودرو كرمانشاهمناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/231398/04/251398/05/05فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
151/ب/ 98حمل بدنه هاي رنگ شده خودرو پارس توسط تريلي و گاري چادري و بالني مخصوص حمل بدنه از مبدا سايت ايران خودرو تهران به سايت ايران خودرو فارسمناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/231398/04/251398/05/05فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
150/ب/ 98حمل بدنه هاي رنگ شده خودرو پارس توسط تريلي و گاري چادري و بالني مخصوص حمل بدنه از مبدا سايت ايران خودرو تهران به سايت توليد خودرو و صنعت خزرمناقصه عمومي دو مرحله ايحمل و نقل، لجستيك و پشتيباني سايت‌هاي داخل كشور1398/04/231398/04/251398/05/05فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
123