116/ب/ 01

فروش اسناد مناقصه

تاريخ تغییر وضعیت

1401/03/11

116/ب/ 01

اخذ تاييد حقوقي و چاپ آگهي

تاريخ تغییر وضعیت

1401/03/08

116/ب/ 01

ارسال اطلاعات و تاييد اسناد توسط بهره بردار

تاريخ تغییر وضعیت

1401/03/01

116/ب/ 01

ارسال اسناد جهت اخذ تاييد حقوقي

تاريخ تغییر وضعیت

1401/02/25

116/ب/ 01

تدوين اسناد

تاريخ تغییر وضعیت

1400/12/25

1
111