117/ب/ 01

فروش اسناد مناقصه

تاريخ تغییر وضعیت

1401/03/18

117/ب/ 01

اخذ تاييد حقوقي و چاپ آگهي

تاريخ تغییر وضعیت

1401/03/09

117/ب/ 01

ارسال اسناد جهت اخذ تاييد حقوقي

تاريخ تغییر وضعیت

1401/03/09

117/ب/ 01

ارسال اسناد جهت اخذ تاييد حقوقي

تاريخ تغییر وضعیت

1401/03/09

117/ب/ 01

ارسال اطلاعات و تاييد اسناد توسط بهره بردار

تاريخ تغییر وضعیت

1401/03/04

117/ب/ 01

تدوين اسناد

تاريخ تغییر وضعیت

1401/02/20

117/ب/ 01

ارسال اسناد جهت اخذ تاييد حقوقي

تاريخ تغییر وضعیت

1401/02/09

117/ب/ 01

ارسال اطلاعات و تاييد اسناد توسط بهره بردار

تاريخ تغییر وضعیت

1401/02/04

1
111