به ترتیب از سال ۱۳۷۹

مدیران عامل ایسیکو تاکنون

حسین محمدی گل‌تپه

آبان ۱۳۹۹ تاکنون

امیر دقیق‌احمدی

شهریور ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۱

جواد توسلی‌مهر

آبان ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹

دکتر بهزاد ظهیری

اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰

امیر‌هوشنگ شیخ‌زین

اردیبهشت ۱۳۹۷ تا آبان ۱۳۹۸

سعید شجاعی

مهر ۱۳۸۲ تا اردیبهشت ۱۳۸۹

محمدعلی مهدی‌جو

آذر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۷

محمود شیعی

فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۲
اسکرول به بالا